Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lastore

Hieronder lees je de algemene voorwaarden van Lastore. Deze zijn van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website. De algemene voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als (potentiële) koper. Lees deze voorwaarden daarom goed door zodat je weet wat je kunt verwachten van Lastore.

Artikel 1. Definities
1.1 Lastore: gevestigd te Lunteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 87706806, handelend onder de naam Lastore.
1.2 Klant: een individu die tevens als privépersoon handelt met wie Lastore een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen: Lastore en klant samen.
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.6 Dag: kalenderdag

Artikel 2. Identiteit van de Ondernemer
Naam ondernemer: Lastore vof
Handelend onder de naam: Lastore
Vestigingsadres: Reeënlaan 3, 6741 AW Lunteren
E-mailadres: info@lastoretupperware.nl
Telefoonnummer: 06 10 52 83 52
Telefonische bereikbaarheid:
– Maandag t/m vrijdag van 17.00 – 22.00 uur
– Overdag bereikbaar via mail en WhatsApp.

KVK: 87706806
BTW: NL864377204B01

Artikel 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Lastore, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
3.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden wanneer zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen en informatie
4.1 Alle op de website en op andere door Lastore gebruikte kanalen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het aanbod op de website van Lastore bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, echter kan Lastore niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website van Lastore zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.3 Alle prijzen die Lastore hanteert voor haar producten en op haar website kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen tijde wijzigen.

Artikel 5. Betalingen en betalingstermijn
5.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
5.2 De klant heeft de keuze om de betaling vooraf te voldoen via iDeal of Bancontact, of achteraf via Creditcard.
5.3 Voor het veilig uitvoeren van betalingen wordt gebruik gemaakt van de payment service provider Mollie.

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres of wordt op afspraak opgehaald bij Lastore.
6.3 Lastore zal bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is gecommuniceerd. Indien de levering vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 3 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar heeft geen recht op schadevergoeding.
6.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Lastore het bedrag dat de klant heeft betaald onverwijld terugbetalen.
6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lastore tot het moment van bezorging aan de klant.

Artikel 7. Verpakking en verzending
7.1 Bij bestellingen met een totaalbedrag onder de 150 euro brengt Lastore de verzendkosten in rekening bij de klant, bij bestellingen vanaf 150 euro worden er geen verzendkosten bij de klant in rekening gebracht en neemt Lastore de verzendkosten voor haar eigen rekening.
7.2 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Lastore niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
7.3 Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Lastore, bij gebreke waarvan Lastore niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 De klant kan een aankoop gedurende de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het product zonder verplichte opgave van redenen ontbinden.
8.2 Als de klant beroep doet op het herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door het retourformulier te mailen naar info@lastoretupperware.nl. Dit formulier is te downloaden via https://lastoretupperware.nl/retourneren/.  
8.3 Nadat de klant heeft aangegeven het product te willen retourneren heeft de klant nog eens 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk te retourneren.
8.4 Indien de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk –  in de originele staat en verpakking aan Lastore geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kan Lastore deze waardevermindering van het product aan de klant doorberekenen. De klant dient het product dus met zorg te behandelen en bij een retour goed te verpakken.

Artikel 9 Verplichtingen van de klant bij herroeping
9.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
9.2 De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 en Artikel 8.4
9.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen nadat de klant kenbaar heeft gemaakt het product te willen retourneren, stuurt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan Lastore.
9.4. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en verpakking, en conform de door de Lastore in Artikel 8 verstrekte duidelijke instructies.
9.5 De klant neemt de kosten van de retourzending te allen tijde voor eigen rekening, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.6 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 Verplichtingen van Lastore bij herroeping
10.1 Bij een retourzending van de gehele bestelling vergoedt Lastore het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele betaalde verzendkosten, mits dit binnen de bedenktijd plaatsvindt. Als slechts een gedeelte van de bestelling door de klant wordt teruggestuurd hoeft en zal Lastore de eventueel betaalde verzendkosten niet terug te betalen.
10.2 Lastore gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant en vindt binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending plaats.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Lastore blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Lastore op grond van wat voor met Lastore gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
11.2 Tot die tijd kan Lastore zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
11.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
11.4 Indien Lastore een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Lastore het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente vorderen.

Artikel 12. Garantie
12.1. Lastore staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
12.3 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
12.4 De garantie via Lastore vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 13. Klachten
Indien de klant een klacht heeft raadt Lastore aan om dit eerst bij Lastore kenbaar te maken door te mailen naar info@lastoretupperware.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om een geschil aan te melden voor bemiddeling via Webwinkelkeur. Dit kan via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Daarnaast is het mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om zijn klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14. Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Lastore vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Je kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden: 

Klantreviews

Tanja Vast
Lees verder
Heb inmiddels meerdere keren hier van besteld en ben altijd uiterst tevreden over de kwaliteit en de afhandeling. Wordt op een goede manier verzonden en ik heb het altijd 1 of 2 dagen later al in huis.
Monique van Dorth
Lees verder
Inmiddels al heel vaak bij Larissa besteld. Wat een fijn contact altijd met jou! Goede service, snelle levering en denkt altijd mee.
Hanny van Klooster
Lees verder
Helemaal blij met het meedenken voor de lunchdoosjes voor mijn kleine nichtje. Super snel en keurig netjes geleverd. Ga zeker vaker bestellen
Vorige
Volgende
Tupperware kopen en bestellen

Veelgestelde vragen

Ja Tupperware is nog te koop in Nederland. De Nederlandse tak van Tupperware is in 2021 gestopt met de verkoop in Nederland, maar wereldwijd wordt er nog wel Tupperware verkocht. Hierdoor worden er in Nederland geen Tupperware party’s meer gegeven, maar zijn de producten nog wel online te koop.

Ja, de (levenslange) garantie op Tupperware producten geldt nog steeds. Hiervoor kun je een garantieformulier invullen op de website van Tupperware. Als je het product hebt gekocht bij Lastore, kunnen wij de garantieaanvraag voor je doen.

Artikelen die op voorraad zijn worden binnen 1 tot 3 werkdagen geleverd. In de meeste gevallen geldt: voor 14.00 uur besteld, de volgende dag in huis.

Bij een bestelling van 150 euro worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. 

Om het aantal retourzendingen en het extra werk dat wij hiermee hebben (gebruikte en beschadigde producten) te verminderen, zijn de retourkosten voor de klant. Om vooraf een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het product voegen wij zo veel mogelijk foto’s, afmetingen en andere informatie toe. Weet je niet zeker of het product is wat je zoekt of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op!

Winkelwagen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang de maandelijkse nieuwsbrief met de Tupperware maandfolder, leuke aanbiedingen, tips & tricks, recepten en meer!